X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

امپراطوری پوشالین  چاپ

تاریخ : دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1389 در ساعت 05:41 ب.ظ

این بخش به تاریخچه یهودیان ازآغاز تادوره حاضرپرداخته است ونقدی براعمال واقدامات ناشایست جامعه افراطی یهودی است، سعی دارم تاسرمنشاصهیونیست وامپریالیست غربی را به نوعی بشناسانم بخش موردنظربه قسمتهایی ازقبیل۱ـتاریخ یهودیان قبل ازحضرت موسی(ع)۲ـتاریخ یهودبعدازکوج جمعی یهودیان به فلسطین۳ـدوره معاصر۴ـشکل گیری صهیونیست وافکارآن۵-عاقبت یهودیان افراطی دردنیاتقسیم شده است
 
توجه داشته باشدکه این مقاله هیچ توهین یابی احترامی به آیین مقدس یهودوبه شریعت پاک حضرت موسی(ع)نکرده واگرتندروی هم شده باشد به فرقه شیطانی صهیونیست است ولاغیر...نظربدین نظرتون واسم خیلی ارزش داره بهم کمک می کنه

مقدمه:ازآنجایی که نظام کنونی جهان راجوامع منتسب یه یهودیان تنظیم کرده وبه گونه ای براریکه قدرت جهانی تکیه زده ودردنیا ابرقدرت اندبران شدم تابرای روشن نمودن برخی ازمسائل مهم دراین باره مطالبی رابه رشته تحریردرآورم تابرای کاربران عزیزیرخی معادلات معاصرجهان آشکارشودامیدوارم که ازاین مقاله نهایت استفاده راداشته باشید
حتمابرای بسیاری ازشماسوالاتی ازقبل اینکه سیاستهای جهانی راچه کسی یاچه کسانی تعیین می کنندویادرپشت پرده برخی ازتصمیمات چیست ویا چرابیشترکشورهای غربی دریک جهت حرکت میکنندومواضع شان تقریباشبیه هم است پیش آمده برای پاسخ دادن به این سوالات بایدیک توضیح درموردچگونگی شکل گیری ابرقدرتهاوسرمنشاآنان داده شودبه همین منظوربرای سهولت مطلب بدون هرحاشیه ای اصل مطلب رابرایتان می نویسم
نام یهوددرموردنام یهودبین بسیاری ازمفسرین ومورخان اختلاف وجودداردوهرکدام برای ریشه این نام دلایل خاص خودشان رامطرح نمودنددراین باره بایدگفت برخی ازمورخان ریشه نام یهودرااز(یهودا)فرزندحضرت یعقوب می دانندکه باگذشت زمان به یهودتغییریافته وازآن پس به تمام فرزندان این پیامبریهودمی گفتندامابرخی دیگرریشه این نام رااز(هود،هودا،تهود،هادواوهاد)می دانندکه همه شان به معنی توبه وبازگشت به سوی نیکی هاست به این دلیل که فرزندان حضرت یعقوب بعدازگناه بزرگی که مرتکب شده اندتوبه کرده وبه ایمان بازگشتندالبته این دلیل آنچنان موسخ نیست به جزاین نام قوم مذبوررابنی اسرائیل نیزمیگوینداین نام ازحضرت یعقوب گرفته شده است درزبان عربی اسرائیل به معنی بنده خدا(که لقب حضرت یعقوب بود)وبنی به معنای فرزندان است میدانندیکی دیگرازنام های یهود(عبری )می باشداین نام به این دلیل براین قوم نهاده شده است که چون ابراهیم از گذرگاه فرات گذشته به اراضی فلسطین در آمد کنعانیان وی را به عبرانی ملقب نمودند و بعد از این لقب مذکور در خانواده او باقی ماند و آنان در نزد مصریان و فلسطینیان نیز بدین لقب معروف گشتند .
امادرقرآن کریم تمام این نام هابرای این قوم برده شده است که عبارتنداز:یهود،بنی اسرائیل،هادوعبری قرآن بانام دیگری به نام اهل کتاب نیزاینان راخطاب کرده که این نام درقرآن به انحصاریهودیان نیست بلکه خداوندبه تمام آیینهای فرستاده خودبه جزاسلام لقب اهل کتاب راداده است این بدان معنی نیست که اینان اهل علم ودانش بوده یا دانشمندبودندبلکه این نام گذاری به خاطرداشتن کتاب آسمانی درمیان آنان بوده مانند:تورات،انجیل،زبورواوستا.ازدیگرنام های قوم یهود((جهود))به معنی تلاش گر،سخت کوش آمده است به این دلیل این نام راگذاشته اند که یهودیان علاقه وافری به تلاش برای کسب مال دارندوبرای به دست آوردن آن ازتلاشی دریغ نمی کنند
وطن ونژادیهود
مفسرین ومحققین پس ازبررسی ها وکنکاش های بسیاربه این نتیجه رسیدند که ازلحاظ نژدای بین بابلیها،کنعانیان،عبریها،آرامیها،فنقیان وعربهاشباهت های بسیاروجود داردوازنظرلهجه وچگونکی تلفظ جملات میان ساکنان جنوب عربستان،حبشی ها،نبطی هاواهالی بین النهرین وجه تشابه آشکاری وجودداردکه عقیده دارندیک حدمشترکی میان این اقوام وجودداردبه احتمال زیاداین حدمشترک مربوط به اقوام سامی می باشندکه بعدازازدیادجمعیت به گروه های مختلف تقسیم شده اندمنظورازاقوام سامی به افرادی گفته می شودکه ازنسل سام بن نوح می باشند
همه این نتایج نشان می دهدکه قوم یهودازبابلیان ویا ساکنان شمال عربستان باشندچون جدبزرگشان حضرت ابراهیم(پدرحضرت اسحاق پدربزرگ حضرت یعقوب)درمیان دورود ودرشهربابل چشم به جهان گشودامابنابه دلایل ازآنجا به شمال عربستان کوچ نمودوفرزندان خودرادرمنطقه شام به دنیا آوردبه همین خاطریهودیان رااهل بابل باستان می دانند
اما وطن اصلی یهودیان بنابرشواهدومستندات موجودمنطقه خاورمیانه می باشدچون یهودیان به طورثابت درمکان خاصی نبوده ودرخاورمیانه درحال کوچ بودندنمی توان وطن اصلی آنان رادراین منطقه یک مکان خاص دانست به همین خاطرمورخان درذکرنام وطن یهودیان خاورمیانه رابهترین گزینه می داننداماباید بدانیدکه یهودیان درفرزندان حضرت یعقوب خلاصه نمی شوندوبنی اسرائیل تنهاشعبه ای ازیهودیان است نه تمام آنان،متاسفانه بسیاری ازمورخان این اشتباه فاحش رامرتکب می شوندوجالب است بدانیدکه نام یهودطبق گفته مورخین که از(یهودا)اقتباس شده صددرصدریشه نام یهودمحسوب نمی شودواین نظریه فقط درحدیک احتمال است نه جواب قطعی
همان طورکه گفتم یهودیان تنها دربنی اسرائیل خلاصه نمی شوندبلکه قبل ازبنی اسرائیل می زیستندبنی اسرائبل درمیان یهودیان مانندسادات ونوادگان حضرت محمددرمیان مسلمانان است مثل این است که ماتمام مسلمانان راازبنی هاشم وازنوادگان حضرت محمدبدانیم درصورتی مسلمانان ازقبایل وملل متعددی تشکیل شده اندویهودیان نیزازاین امرمستثنانیستنداین کاملااشتباه است که تمام یهودیان راجزوبنی اسرائیل بدانیم بااینکه درست است بنی اسرائیل وارث نبوت بعدازپدارنشان بودنداماازلحاظ خونی ازیهودیان جداهستند
درموردپاسخ به این ادعابایدگفت که جدبنی اسرائیل(حضرت ابراهیم(ع))دردوران تبلیغات خودمردمان زیادی راجذب آیین خودنمودکه پیروانش ازنزدیکان،هم شهریان،ملل های مختلف وقبایل وقوم های گوناگونی بودواین پیروان درسفرهای آن حضرت وی راهمراهی می کردنددرمیان امت حضرت ابراهیم قبیله ای ازبقیه ی قبایل مهم تربوداین قبیله سابقه بسیارطولانی داردوقبل ازحضرت ازاین قوم درالواح مصری مطالب درج شده است.سابقه این قوم به ۱۰هزارسال قبل ازمیلاد می رسدوازاولین ایمان آورندگان به این حضرت بودندازنام این قوم هیچ اطلاعی دردست نیست مصریان،بابلیها،سومریها وسایرحکومت های کوچک آسیای صغیرهمواره این قوم راموردحمله قرارداده ودرمیانشان به قتل وغارت می پرداختند فقط دراویل ظهورحضرت ابراهیم طبق برخی ازنشانه هاازاین قوم جزوپیروان آن حضرت نام برده شده
قوم مذبورقبل ازحضرت ابراهیم به دام پروری وکوچ نشینی مشغول بوده وخدارامی پرستیدند امامانندسایرمردمان زمان خود برای خداوندصورتی ظاهری قائل بوده وخدارابه صورت بت می پرسیدندآنهانام بتشان را(یهوه)یعنی توبه پذیرگذاشته بودند(بنابراین امکان داردکه ریشه نام یهودازیهوه باشدبرای این ادعایک دلیل وجودداردآنهم این است که یهودیان درتورات خداوندرابه همین نام می خوانندویهودبه معنی توبه ویهوه معنی توبه پذیرراداردکه این نظریه راتقویت می کند)به خاطرکوچ نشینی نه،توانستندتمدنی رابه جابگذارندونه،توانستنددردوره حیاتشان امنیتی رابه دست بیاورنداینان بعدازایمان به رسالت حضرت ابراهیم وشریک قرارندادن برای خداوندبه کیش آن حضرت پیوستندوپس ازاستقرارحضرت درشبه جزیره عربستان آنهانیزهمراه ایشان یکجانشنی رااختیارکردندازآن پس دیگربه عنوان پیروان حضرت ابراهیم شناخته می شدندآن حضرت بعدازگرویدن این قوم به آیینش درصداکردن خداوندبانام یهوه ازسوی آنان مخالفتی نکردوهمین نام بعدهابه عنوان خدایهودیان استفاده شدونام یهودطبق دلایل گفته شده نیزکمابیش ازهمین نام اقتباس شده است
یهودیان قبل ازکوچ به مصربعدازفوت حضرت ابراهیم وتقسیم رسالت به امرخداوندبین دوفرزندش اسحاق واسماعیل قوم مذبورباحضرت اسحاق به شمال شبه جزیره عربستان سفرکرده وآنجاراموطن اصلی خودقراردادندودیگرجزواقوام یهودی شناخته شده وازفرزندان اسحاق جدانشدندازآنجایی که حضرت اسحاق درفلسطین به دنیاآمدبه محل سکونت حضرت اسحاق(ع)همین خاطرنیزاهل بیت وپیروانش نیزبااودرکنارمردم بومی فلسطین زندگی می کردندحضرت اسحاق پس ازازدواج صاحب دوفرزندبه نام های(عیسو،یعقوب)شدیعقوب باهوش ومتفکربوده ودارای سجایای اخلاقی می بودکه باعث شد پدرشان اوراجانشین خودکنداین امرباعث ایجادکینه میان دوبرادرشدبدلیل اختلافات موجودمیان دوبرادرحضرت یعقوب به ناچاربه نزددائی خود(لابان)درشهرفدان آرام رفت بااینکه بعدهاکینه های میان دوبرادررفع شد اما حضرت یعقوب درهمان جاماندایشان به دامپروری مشغول بودندوبعدازازدواج با دختران لابان فرزندان زیادی نسیب آن حضرت می شودواین فرزندان ریشه اصلی یهودراتشکیل دادندحضرت یعقوب۱۲پسرداشتندوزن اول حضرت به دلیل نازایی کنیزان خودرابه حضرت یعقوب برای ازدواج دادندکه بعدهاآنان نیزدارای فرزندشدنددرکل حضرت صاحب پسرانی به نامهای((رئوبین،شمعون،لاوی،یهودا،یساکار،زبولون،دان،نفتالی،عشیر،جاد،یوسف وبنیامین))ودختری به نام دینه شد
طبق دستورخداوندنام حضرت یعقوب به اسرائیل تغییرپیداکردوازآن پس فرزندان این حضرت رانیزبنی اسرائیل می خواندندامامسئله مهمی که جای توضیح داردوجودبومیانی قبل ازیهودیان درفلسطین است بایدبدانیدکه قبل ازورودحضرت اسحاق بافرزندان ویایارانش به فلسطین کسانی بودندکه درآنجازندگی می کردند مردمان فلسطین راافرادی با قبایل بسیارزیاد تشیکل داده که تمام این قبایل رابه نام کنعانیان می شناختندتاریخ نویسان احتمال می دهندکه این افرادازفرزندان کنعان پسرحضرت نوح باشندکه این ادعابادلایل متعددی منسوخ شده است
حدود دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح (ع ) چند قبیله عربى ، به منطقه فعلى فلسطین مهاجرت کرده و در آن جا اقامت نمودند و بعدا به اسم کنعانیون نامیده شدند، مدتى بعد عده اى از این مردم ، بسواحل جلوى کوههاى لبنان رفته و در آنجا اقامت گزیدند و بتدریج به اسم فنیقیون شناخته شدند. کنعانیون از راه کشاورزى و فنیقیون با دریانوردى ، امرار معاش مى نمودند. مذهب کنعانیون بت پرستى بود.
کنعانیون چندین قبیله بودند و به مناسبت همین طوائف ، فلسطین را ارض ‍ کنعان مى نامیدند و به جا هم هست زیرا از دو هزار و پانصد سال تا هزار سال قبل از میلاد، (قریب یکهزار و پانصد سال ) این منطقه را در دست داشتند، از جمله شهرهایى که در زمان سیادت آنان ساخته شد، شهرهاى اریحا، بیسان ، شکیم ، نابلس ، مجد و جازر مى باشند.
جنگهاى بین قبایل اطراف و اختلافات داخلى که بین روساى کنعانیون بروز نمود زمینه را براى انقراض کنعانیون و تسلط عبرانیون فراهم کردپس ازاستقرار حضرت اسحاق درکنعان وتبلیغ رسالت خویش اهل کنعان به تدریج به دین ایشان گرویدندبعدازآن حضرت با نبوت فرزندش حضرت یعقوب نیزمخلافتی نکردندوتحت راهنمایی ایشان به زندگی خودادامه دادنددرآن زمان جمعیت کنعان متشکل ازبت پرستان وپیروان حضرت اسحاق بودکه درکنارهم بدون هیچ محدودیتی می زیستنداماتحول عظیمی که درجامعه یهودایجادشد وباعث تغییرخط مشی آنان دردین داری شد سفردسته جمعی یهودیان به مصردرزمان وزارت حضرت یوسف بود
این سفرنه تنهادرنوع اعتقادات مردم یهودتاثیرگذاشت بلکه حتی برلباس زبان وخط شان نیزتاثیربه سزاری گذاشت باعث ایجادایدولوژی جدید درآیین یهودیت شد